Algemene voorwaarden

Dit document beschrijft de Algemene Voorwaarden (zoals hieronder gedefinieerd) die gelden voor het gebruik van de website BesteDealVoorUwAuto.nl, waarop diensten worden aangeboden door Dealerplein (waarvan de identiteit hieronder wordt beschreven) gericht op particulieren en bedrijven.

Van overeenkomstige toepassing op ieder gebruik van de website en de geleverde diensten zijn daarnaast tegelijkertijd:
1. Privacy Statement BesteDealVoorUwAuto.nl
te vinden op: http://bestedealvooruwauto.nl/privacy/
2. Disclaimer BesteDealVoorUwAuto.nl
te vinden op: http://bestedealvooruwauto.nl/disclaimer/
3. Cookie Statement BesteDealVoorUwAuto.nl
te vinden op: http:// bestedealvooruwauto.nl/cookies/

Deze Algemene Voorwaarden zijn ook van toepassing op alle aanbiedingen en aanvullende overeenkomsten die met de wederpartij worden gesloten. Daarvoor gelden specifieke Aanvullende Bepalingen (zoals onderaan gedefinieerd) – voor zover van overeenkomstige toepassing.

Identiteit van de Ondernemer
Naam onderneming: Dealerplein
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap (B.V.)
Handelend onder de naam/namen: BesteDealVoorUwAuto.nl
Op de website(s): http://bestedealvooruwauto.nl
Vestigingsadres: Olympiaweg 28a, 3077 AL Rotterdam
Telefoonnummer: 085-0212515
Bereikbaarheid: Van maandag t/m vrijdag van 09:00 tot 17:30
E-mailadres: info@bestedealvooruwauto.nl
KvK-nummer: 68825285
Btw-nummer: NL857608782B01

Definities
In deze Algemene Voorwaarden worden de hierna volgende definities in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:
• Algemene Voorwaarden: Deze algemene voorwaarden en bepalingen;
• Overeenkomst: Een overeenkomst tot gebruik van de Website en de Diensten;
• Ondernemer: De Besloten Vennootschap (B.V.) met beperkte aansprakelijkheid Dealerplein B.V., handelend onder BesteDealVoorUwAuto.nl en exploitant c.q. aanbieder van de Website en de Diensten, waarvan de Identiteit hierboven in detail is omschreven.
• Website: De door Ondernemer geëxploiteerde website c.q. webapplicatie – die online kan worden benaderd via http://www.BesteDealVoorUwAuto.nl – waarmee de Diensten door Ondernemer ter beschikking worden gesteld aan de Wederpartij; alsook alle subdomeinen.
• De Diensten: verzameling functionaliteiten en toepassingen die door Ondernemer aan Wederpartij worden geboden via de Website, hoofdzakelijk gericht op (doch niet beperkt tot) het bieden van de mogelijkheid aan Wederpartij tot het het online te koop aanbieden en bepalen c.q. berekenen van de waarde van een Voertuig, met het uiteindelijke doel deze door te verkopen aan een Bieder. Ondernemer functioneert zodoende als bemiddelaar, die aanbod (ofwel het Voertuig van de Wederpartij) en vraag (ofwel een Bieder geïnteresseerd in het kopen van desbetreffend Voertuig) samenbrengt in de vorm van een online veiling – met als uiteindelijke doel totstandkoming van een overeenkomst tussen Wederpartij en deze Bieder, in dat geval de Koper.
• Wederpartij: Iedere natuurlijke- of rechtspersoon waarmee Ondernemer een Overeenkomst heeft gesloten;
• Voertuig: de personen- of bedrijfsauto van de Wederpartij;
• Bieder: het autobedrijf die een bieding uitbrengt op het Voertuig;
• Koper: de Bieder waarvan het bieding door de Wederpartij is geaccepteerd;
• Aanvullende Bepalingen: Bepalingen welke van toepassing zijn op een in aanvulling op deze Algemene Voorwaarden gesloten overeenkomst, waarbij:
1. De Wederpartij diens Voertuig aanmeldt op de Website, waarna Ondernemer tot bemiddeling bij de verkoop van het Voertuig tussen Wederpartij en een Bieder overgaat; in dat geval zijn de “Aanvullende Bepalingen bij aanmelden Voertuig en bemiddeling bij verkoop” in aanvulling op onderhavige Algemene Voorwaarden van overeenkomstige toepassing.
2. De Wederpartij overgaat tot daadwerkelijke verkoop van diens Voertuig aan Bieder (die in dat geval Koper wordt), na aanmelding op de Website en na bemiddeling door Ondernemer; in dat geval zijn de “Aanvullende Bepalingen bij daadwerkelijke verkoop na bemiddeling” in aanvulling op onderhavige Algemene Voorwaarden en de “Aanvullende Bepalingen bij aanmelden Voertuig en bemiddeling bij verkoop” (na het aanmelden van diens Voertuig door Wederpartij op de Website) van overeenkomstige toepassing.

Artikel 1 – Toepasselijkheid
1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op ieder gebruik van de Website en de Diensten.
2. Op deze Algemene Voorwaarden zijn eveneens de Privacy Statement, Disclaimer en Cookie Statement van toepassing.
3. Deze Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle aanbiedingen van Ondernemer, ook wanneer desbetreffende (rechts)handelingen niet mochten leiden tot, of niet in verband staan met, een Overeenkomst.
4. Deze Algemene Voorwaarden zijn ook van toepassing op alle aanvullende overeenkomsten die met de wederpartij worden gesloten. Daarvoor gelden specifieke Aanvullende Bepalingen (zoals onderaan gedefinieerd) – voor zover van overeenkomstige toepassing.
5. Inkoop- of andere (algemene) voorwaarden van de Wederpartij worden uitdrukkelijk van de hand gewezen en maken geen onderdeel uit van met Ondernemer gesloten overeenkomsten tenzij Ondernemer daar schriftelijk mee heeft ingestemd.
6. Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden niet geldig is, zullen de overige bepalingen van deze voorwaarden volledig van kracht blijven. In dat geval zullen partijen overleggen over de inhoud van een nieuwe bepaling die de inhoud van de oorspronkelijke bepaling zo dicht mogelijk benadert.
7. Afwijkingen en aanvullingen op deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen.
8. Ondernemer behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Door gebruik van de Website stemt Wederpartij ermee in dat steeds de laatste versie van de Algemene Voorwaarden van toepassing zal zijn.
9. De Aanvullende bepalingen gelden uitsluitend in specifieke gevallen, waarbij:
a) De Wederpartij diens Voertuig aanmeldt op de Website, waarna Ondernemer tot bemiddeling bij de verkoop van het Voertuig tussen Wederpartij en een Bieder overgaat; in dat geval zijn de “Aanvullende Bepalingen bij aanmelden Voertuig en bemiddeling bij verkoop” – Aldus de Appences 1 t/m 8 – in aanvulling op onderhavige Algemene Voorwaarden van overeenkomstige toepassing.
b) De Wederpartij overgaat tot daadwerkelijke verkoop van diens Voertuig aan een Bieder (die in dat geval Koper wordt), na aanmelding op de Website en na bemiddeling door Ondernemer; in dat geval zijn de “Aanvullende Bepalingen bij daadwerkelijke verkoop na bemiddeling” – Aldus de Appences 9 t/m 17 – in aanvulling op onderhavige Algemene Voorwaarden en de “Aanvullende Bepalingen bij aanmelden Voertuig en bemiddeling bij verkoop” (na het aanmelden van diens Voertuig door Wederpartij op de Website) van overeenkomstige toepassing.
10. Indien in deze Algemene Voorwaarden bepalingen op enig onderdeel strijdig of onverenigbaar zijn met voorwaarden aldus omschreven in de Aanvullende Bepalingen, prevaleert het bepaalde in desbetreffende Appendix/Appendices van de Aanvullende Bepalingen.

Artikel 2 – Totstandkoming Overeenkomst
1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Wederpartij van de Website en de Diensten – welke worden aangeboden door de Ondernemer – gebruik maakt.
2. De Overeenkomst eindigt van rechtswege met het verstrijken van de gebruiksperiode.

Artikel 3 – Beschikbaarheid
1. Ondernemer doet zijn uiterste best om ervoor te zorgen dat de Website beschikbaar is, maar kan de volledige en permanente beschikbaarheid van het Platform en/of de Diensten niet garanderen.
2. Ondernemer garandeert niet dat de Website te allen tijde foutloos werkt. Ondernemer is dan ook niet aansprakelijk voor schade, geleden als de Website niet of niet foutloos werkt.
3. Ondernemer is niet aansprakelijk voor schade geleden door verkeerde informatie op de Website.
4. Ondernemer zal passende beveiligingsmaatregelen nemen om de Website te beschermen tegen de risico’s van onbevoegde toegang tot of wijziging, vernietiging of verlies van de door de Wederpartij via de Website ingevoerde gegevens, maar Ondernemer aanvaardt geen aansprakelijkheid ter zake en geeft ter zake geen garanties.
5. Deze Algemene Voorwaarden zijn te vinden op http://www.BesteDealVoorUwAuto.nl. Op verzoek zal Ondernemer de Algemene Voorwaarden kosteloos aan Wederpartij toezenden.
6. Ondernemer behoudt zich het recht voor om de Website te wijzigen en bepaalde eigenschappen of functionaliteiten van de Website te wijzigen, te verwijderen of toe te voegen.
7. Ondernemer is verantwoordelijk voor de werking en het onderhoud van de Website. Ondernemer kan de Website (gedeeltelijk) buiten werking stellen voor onderhoud.

Artikel 4 – Prijzen
1. Ondernemer biedt de Diensten gratis aan. Ondernemer mag besluiten om Wederpartij te laten betalen. In dat geval zal een prijswijziging tijdig bekend worden gemaakt, waarna deze uitsluitend van toepassing is op een nieuwe Overeenkomst.
2. Als wederpartij moet betalen voor (een onderdeel van) de Diensten, zal Ondernemer dit duidelijk op de Website vermelden.
3. Alleen bij de daadwerkelijke verkoop van een Voertuig worden door Ondernemer kosten in rekening gebracht aan Wederpartij voor bemiddeling.

Artikel 5 – Gebruik
1. Wederpartij moet minstens 18 jaar oud zijn om van de Website gebruik te mogen maken.
2. Wederpartij dient de informatie die – al dan niet in geautomatiseerde vorm – door of wegens de Website aan hem/haar wordt verstrekt te allen tijde af te schermen voor anderen.
3. Wederpartij stemt ermee in dat het klikken op links en/of knoppen op de Website zelf, of in e-mails die verwijzen naar de Website, leidt tot bindende handelingen van zijn/haar kant. Hieronder vallen het bevestigen van afspraken en/of het akkoord geven op voorstellen en/of aanbiedingen.
4. Wederpartij is zelf verantwoordelijk voor de technische werking en onderhoud van diens internetverbinding, interne netwerk en alle overige IT-systemen die nodig zijn voor het gebruik van de Website.

Artikel 6 – Misbruik
1. Wederpartij mag de Website niet zodanig gebruiken dat daarmee de Nederlandse wet en/of andere van toepassing zijnde wet- of regelgeving wordt geschonden.
2. Wederpartij zal geen informatie met gebruikmaking van de Website verspreiden die:
o in strijd is met nationale en internationale wetgeving;
o in strijd is met de goede zeden of met de geest van handelen en gedragsregels die gelden op het internet;
o de rechten van derden schendt. Het is uitdrukkelijk niet toegestaan afbeeldingen en/of teksten op de Website te plaatsen waarvan de intellectuele eigendomsrechten bij een derde berusten en deze derde voor het plaatsen van de afbeeldingen en/of teksten geen toestemming heeft gegeven;
o Pornografische inhoud bevat, te weten filmpjes, afbeeldingen of andere media met erotische inhoud;
o Teksten of afbeeldingen bevat die schade kan toebrengen aan, of beledigend, kwetsend, racistisch, discriminerend of haatzaaiend zijn ten opzichte van anderen;
o geclassificeerd kan worden als ongevraagde reclame (spam);
o fouten bevat of misleidend is;
o het gebruik van internet door anderen kan beïnvloeden of verhinderen;
o Virussen, malware, spyware of andere software betreft die bedoeld is om schade aan computers van ons of andere gebruikers aan te richten.
3. Wederpartij mag zich op geen enkele manier voordoen als iemand anders
4. Wederpartij zal de verkregen persoonsgegevens van andere gebruikers geheim houden, mocht hij/zij daar onverhoopt toegang toe verkrijgen. Ook zal Wederpartij in dat geval deze gegevens niet misbruiken en per direct contact met Ondernemer opnemen om deze daarvan op de hoogte te stellen.
5. Wederpartij mag geen andere gebruikers benaderen voor andere commerciële doeleinden dan waarvoor de Website is bedoeld.
6. Indien Wederpartij melding wilt maken van een gebruiker die de Website misbruikt, kan dat per e-mail via info@bestedealvooruwauto.nl.

Artikel 7 – Uitsluiting
1. Als Ondernemer het redelijke vermoeden heeft dat Wederpartij de wet en/of deze Algemene Voorwaarden – in het bijzonder de bepalingen in voornoemd Artikel “Misbruik” – overtreedt, kan Wederpartij (deels) worden uitgesloten van de Diensten.
2. Ondernemer kan Wederpartij uitsluiten van de Diensten door onderdelen van de Dienst te blokkeren.

Artikel 8 – Intellectuele Eigendomsrechten
1. Alle rechten van intellectuele eigendom ten aanzien van de Diensten, de Website en de daarmee verband houdende technieken alsook alle verstrekte informatie, berusten en blijven berusten bij Ondernemer en/of zijn licentiegevers of toeleveranciers. Hieronder dient in ieder geval, doch niet uitsluitend, te worden verstaan alle bestaande en toekomstige auteursrechten, merkrechten, handelsnamen, modelrechten, databankrechten, octrooirechten, software c.q. broncode en know-how, die rusten op of voortvloeien uit de Website en de onderliggende technieken.
2. Aan de Wederpartij wordt uitsluitend een gebruiksrecht ten aanzien van de Diensten en de Website verleend voor de duur van de overeenkomst tot gebruik van de Diensten en slechts voor zover zodanig recht noodzakelijk is voor het daadwerkelijk gebruik van de Diensten en de Website.
3. De Wederpartij heeft nimmer het recht om enige aanpassing te verrichten aan enig onderdeel van de software die onderdeel van de Website en/of de Diensten uitmaakt, dan wel daarvan een kopie daarvan te maken, deze te decompileren of op enige andere wijze te (trachten te) bewerken.
4. Het gebruik van de Website en de Diensten door de Wederpartij kan leiden tot het geven van een opdracht tot openbaarmaking of verveelvoudiging van door de Auteurswet of enige andere wettelijke regeling op het gebied van de intellectuele eigendom beschermde zaken, indien deze door of namens de Wederpartij zelf ter beschikking worden gesteld. In dergelijke gevallen verklaart de Wederpartij dat geen inbreuk wordt gemaakt op wettelijke voorschriften en/of op beschermde rechten van derden en vrijwaart hij Ondernemer voor de aanspraken ter zake van derden c.q. voor de directe en indirecte gevolgen, zowel financiële als andere, uit de openbaarmaking of verveelvoudiging voortvloeiende.
5. Alle door de Ondernemer verstrekte stukken (waaronder – doch niet beperkt tot – werkwijzen, adviezen, rapporten, overeenkomsten, ontwerpen, software, algemene voorwaarden, systeemontwerpen etc.) zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door Wederpartij en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van De Ondernemer worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.

Artikel 9 – Geheimhouding
1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de Overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De partij die vertrouwelijke informatie ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt is.
2. Indien op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak Ondernemer gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken en Ondernemer zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Ondernemer niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de Wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de Overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.
3. Ondernemer verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens. Meer info: Privacy Statement

Artikel 10 – Aansprakelijkheid
1. De Website en/of de Diensten kunnen technische onjuistheden en/of tikfouten bevatten.
2. Ondernemer kan nooit garanderen dat de gegevens op de Website correct zijn, maar zal er alles aan doen om de juistheid van deze gegevens zo consistent mogelijk te houden. Invloeden van buitenaf door bijvoorbeeld hackers is altijd mogelijk en kan leiden tot verstoorde gegevens, dataverlies en/of -diefstal. Ondernemer kan noch voor verstoorde gegevens, noch voor dataverlies en/of -diefstal aansprakelijk worden gehouden.
3. Ondernemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Ondernemer is uitgegaan van de door de Wederpartij verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
4. Ondernemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder mede begrepen (doch niet beperkt tot) gevolgschade, immateriële schade, gemiste c.q. gederfde omzet en winst, gemiste besparingen, bedrijfsstagnatie, verlies en/of diefstal van gegevens, en/of schade door cyberaanvallen van hackers.
5. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet als de schade te wijten is aan opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van de Ondernemer.

Artikel 11 – Vrijwaring
1. Wederpartij vrijwaart Ondernemer voor alle aanspraken van derden – daaronder mede begrepen overheden – die verband houden met het gebruik door de Wederpartij van de Website en de Diensten. Deze vrijwaring brengt met zich mee dat de Wederpartij op verzoek van Ondernemer voor eigen rekening de verdediging in gerechtelijke en andere procedures waarin Ondernemer door derden betrokken wordt op zich zal nemen of zal ondersteunen, en dat de Wederpartij alle schade en kosten zal vergoeden, die samenhangen met zulke aanspraken van derden.
2. Daarbij geldt dat de Algemene Voorwaarden onverminderd van kracht blijven.

Artikel 12 – Overmacht
1. Ondernemer is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van overmacht.
2. Onder ‘Overmacht’ dient in het kader van deze Algemene Voorwaarden in ieder geval, doch niet uitsluitend, te worden verstaan: omstandigheden of gebeurtenissen die buiten de controle en wil van de Ondernemer liggen – ongeacht of deze omstandigheden of gebeurtenissen op het moment van ondertekening van enige overeenkomst voorzien of voorzienbaar waren – als gevolg waarvan de Ondernemer in redelijkheid niet kan worden gehouden zijn verplichtingen onder de Overeenkomst na te komen. Deze omstandigheden of gebeurtenissen omvatten in ieder geval, doch niet uitsluitend: stroomstoringen, internetstoringen, weersinvloeden, oorlog, terrorisme, rellen, brand, natuurrampen, arbeidsgeschillen, stakingen, epidemieën, overheidsmaatregelen en/of vergelijkbare regels, embargo’s, niet-nakoming (door faillissement of anderszins) door toeleveranciers, onderaannemers of enige andere voor de uitvoering van de overeenkomst door de Ondernemer ingeschakelde derde(n), beslagleggingen, het niet beschikbaar zijn van (de systemen van) financiële instellingen en/of telecommunicatiediensten en (pogingen tot) het onbevoegd binnendringen in c.q. toebrengen van schade aan en/of het onbevoegde gebruik van de systemen, de netwerken en databases die aan Ondernemer toebehoren en/of waarvan Ondernemer afhankelijk is, alsmede alle daaraan onkundig verrichtte werkzaamheden door anderen dan Ondernemer of door haar ingeschakelde derden, of enige andere situatie waarop Ondernemer geen invloed kan uitoefenen.
3. In geval van overmacht is Ondernemer niet gehouden tot vergoeding van de daardoor bij de Wederpartij ontstane schade, behoudens en voor zover Ondernemer als gevolg van de overmachtssituatie een voordeel heeft gehad dat zij bij correcte nakoming niet zou hebben gehad.

Artikel 13 – Vindplaats
1. Deze voorwaarden zijn eveneens online gepubliceerd en te raadplegen via http://BesteDealVoorUwAuto.nl/algemene-voorwaarden/. Op verzoek zal Ondernemer de Algemene Voorwaarden kosteloos aan Wederpartij toezenden.

Artikel 14 – Slotbepalingen
1. In geval één of meer verplichtingen van deze Algemene Voorwaarden door de daartoe bevoegde rechter nietig of vernietigbaar wordt/worden geacht, blijven de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverkort van kracht.
2. De bepalingen in de Algemene Voorwaarden en de Overeenkomst bepalen gezamenlijk de rechtsverhouding tussen Partijen en komen in de plaats van alle eerder gemaakte afspraken of uitlatingen van Ondernemer ter zake van het onderwerp van de Overeenkomst en leveren daarvoor uitsluitend bewijs.
3. Overdracht door Wederpartij van een Overeenkomst of de daarin vervatte rechten en verplichtingen is uitsluitend mogelijk na voorafgaande schriftelijke toestemming van Ondernemer, welke toestemming kan worden gegeven onder bepaalde (alsdan aan te geven) voorwaarden.
4. Op deze Overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
5. Alle geschillen die uit deze Overeenkomst of uit enige daaruit voortvloeiende of daarmee verband houdende (nadere) overeenkomst mochten ontstaan, zullen in eerste aanleg bij uitsluiting worden beslecht door de daartoe bevoegde rechter van de Rechtbank Rotterdam.

Aanvullende Bepalingen bij aanmelden Voertuig en bemiddeling bij verkoop
Appendix 1 – Toepasselijkheid
1. Deze “Aanvullende Bepalingen bij aanmelden Voertuig en bemiddeling bij verkoop,” bestaande uit onderhavige Appences 9 t/m 16, zijn in aanvulling op de Algemene Voorwaarden van overeenkomstige toepassing indien de Wederpartij diens voertuig aanmeldt op de Website, waarna Ondernemer tot bemiddeling bij de verkoop van het voertuig tussen Wederpartij en een Bieder overgaat;
2. Daarbij geldt dat bovenstaande Algemene Voorwaarden onverminderd van kracht blijven.

Appendix 2 – Aanvullende en/of Vervangende definities
In aanvulling op de definities behorende bij de Algemene Voorwaarden hebben de navolgende definities uitsluitend in deze “Aanvullende Bepalingen bij aanmelden Voertuig en bemiddeling bij verkoop” de navolgende betekenis:
(NB: Indien hier definities worden omschreven die reeds in de definities van de Algemene Voorwaarden worden vermeld, gelden ter zake van de Aanvullende Bepalingen de specifieke, aanvullende definities)
• Wederpartij: de natuurlijke- of rechtspersoon die een Overeenkomst aangaat met Ondernemer en een Voertuig via de Online Veiling te koop aanbiedt, waarop vervolgens meerdere Bieders een Bieding uitbrengen;
• Overeenkomst: de overeenkomst tussen Ondernemer en de Wederpartij waarbij de Wederpartij zijn Voertuig via de Online Veiling te koop aanbiedt;
• Online Veiling: de online veiling die door Ondernemer wordt georganiseerd, waarop Wederpartij diens Voertuig in de vorm van een advertentie te koop kan aanbieden aan meerdere Bieders – met als uiteindelijke doel totstandkoming van een Verkoopovereenkomst tussen Wederpartij en de uiteindelijke Bieder, in dat geval de Koper.
• Kavel: Een Voertuig, dat ter verkoop is aangeboden en dat is opgenomen in de Online Veiling. Aan dit Voertuig zal een uniek kavelnummer toegekend worden door De Ondernemer.
• Taxatie: Het inschatten van de waarde van een Kavel door een Bieder in verband met een Bieding.
• Bieding: Het bod dat de Bieder heeft uitgebracht op een Kavel. Dit bod is altijd in euros en inclusief eventuele omzetbelasting.

Appendix 3 – Totstandkoming Overeenkomst
1. De Overeenkomst komt tot stand nadat Ondernemer het verzoek van de Wederpartij om dient Voertuig op te nemen in de Online Veiling heeft geaccepteerd. De Wederpartij wordt hiervan via de e-mail op de hoogte gesteld.
2. Daarbij geldt dat de Algemene Voorwaarden onverminderd van kracht blijven.

Appendix 4 – Aanbieden Voertuig
1. Via de Website kan de Wederpartij het Voertuig aanbieden voor de Online Veiling. Voordat de Wederpartij het Voertuig kan aanbieden, dient hij aan te klikken dat hij akkoord gaat met deze algemene voorwaarden.
2. Bij het aanmelden van een Voertuig voor de Online Veiling dient de Wederpartij alle informatie te vermelden zoals aangegeven. Dit is inclusief (doch niet beperkt tot) de volgende zaken:
a) het kenteken van het Voertuig
b) de kilometerstand van het Voertuig
c) in hoeverre er sprake is van beschadigingen aan het Voertuig
d) …
3. De Wederpartij is gehouden het Voertuig in volledigheid en naar waarheid te omschrijven en wel op zodanige wijze dat Bieders een goed beeld kunnen vormen van het Voertuig. Schades aan het Voertuig dienen uitdrukkelijk en volledig vermeld te worden.
4. Ondernemer is niet verplicht om een aanmelding van een Voertuig voor de Online Veiling te honoreren.
5. Het is niet toegestaan een Voertuig via de Online Veiling aan te bieden dat gestolen is, verboden is in Nederland of waarvan het aanbieden of verkopen ervan in strijd met de wet is.
6. Door het aanmelden van diens Voertuig voor de Online Veiling verleent de Wederpartij aan Ondernemer toestemming om alle teksten en/of afbeeldingen die zijn opgenomen in het veilingverzoek openbaar te maken op de Website en te verveelvoudigen.
7. Voordat het Voertuig door Ondernemer op de Online Veiling wordt geplaatst, stelt Ondernemer de Wederpartij als laatste stap van de aanmelding in de gelegenheid de tekst van de advertentie te controleren en goed te keuren.
8. Na het aanbieden van het Voertuig op de Website zal Wederpartij een e-mail ontvangen welke bevestigd moet worden om te zorgen dat het Voertuig ter taxatie aangeboden wordt. Indien bevestiging uitblijft kan de Ondernemer er toe overgaan de aanmelding handmatig te activeren. Na een handmatige controle c.q. aanvulling c.q. correctie van de aanmelding zal er een samenvatting van de ontvangen gegevens per e-mail verzonden worden naar Wederpartij. Met behulp van deze e-mail kan Wederpartij controleren of alle gegevens goed zijn ontvangen bij de Website. Indien hier onjuistheden in vermeld staan, of als er aanvullingen gedaan dienen te worden, dan dient er telefonisch contact opgenomen te worden met de Ondernemer op nummer 085-0212515. De correcties c.q. aanvullingen mogen ook middels een e-mailbericht doorgegeven worden, via info@bestedealvooruwauto.nl.

Appendix 5 – Dienstverlening Ondernemer
1. De dienstverlening van de Ondernemer ziet uitsluitend toe op het bemiddelen bij de totstandkoming van een Verkoopovereenkomst tussen Wederpartij en Bieder respectievelijk Koper en Verkoper.
2. Ondernemer stelt aan Wederpartij een Online Veiling ter beschikking om Voertuigen te verkopen aan deelnemers van een besloten netwerk van handelaren (Bieders) en draagt zorg voor het onderhoud hiervan.
3. De Website van de Ondernemer biedt een Website voor Wederpartijen en Bieders om Voertuigen te verkopen en te kopen.

Appendix 6 – Rechten en Plichten Wederpartij
1. Wederpartij zorgt ervoor dat alle gegevens, waarvan Ondernemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Wederpartij redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan Ondernemer worden verstrekt.
2. Wederpartij is gehouden Ondernemer onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst van belang zouden kunnen zijn.

Appendix 7 – Online Veiling
1. Nadat een Voertuig is aangemeld op de Website, kent de Ondernemer het Voertuig een kavelnummer toe. Vanaf dat moment zal de Kavel gedurende een op de Website omschreven, bepaalde tijd op de Online Veiling worden aangeboden. Hierbij zijn uitsluitend de Voertuig-gegevens (met uitsluiting van persoonsgegevens) zichtbaar op een afgeschermd gedeelte van de Website waarop uitsluitend door de Ondernemer goedgekeurde Bieders de Kavels kunnen bekijken en online een Bieding kunnen uitbrengen.
2. Het Voertuig wordt gedurende een periode van minimal 1 minuut tot maximaal 168 uur op de Online Veiling aangeboden. Na het verstrijken van deze termijn, kunnen er geen Biedingen meer worden uitgebracht op het Voertuig.
4. Na afloop van de Online Veiling wordt Wederpartij per e-mail op de hoogte gebracht van de hoogste Bieding die door een Bieder op het Voertuig van de Wederpartij is uitgebracht.
5. Bieders zijn niet verplicht een Taxatie af te geven. In voorkomende gevallen is het mogelijk dat een Voertuig meerdere veilingronden nodig heeft om tot een Taxatie te kunnen komen.
6. De Ondernemer kan beslissen een Voertuig meerdere malen aan te bieden in de Online Veiling.
7. Biedingen zijn, tenzij anders aangegeven en voor zover van toepassing, in euros en inclusief BTW.

Appendix 8 – Aansprakelijkheid
1. Ondernemer kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor fouten in de tekst van de advertentie, indien de Afnemer een controle heeft uitgevoerd en zijn goedkeuring heeft gegeven in de laatste stap van de aanmelding.
2. Daarbij geldt dat bovenstaande Algemene Voorwaarden onverminderd van kracht blijven; de bepalingen in Artikel 10 (Aansprekelijkheid) – waarop deze Appendix een aanvulling vormt – in het bijzonder.

Aanvullende Bepalingen bij daadwerkelijke verkoop na bemiddeling
Appendix 9 – Toepasselijkheid
1. Deze “Aanvullende Bepalingen bij daadwerkelijke verkoop na bemiddeling,” bestaande uit onderhavige Appences 9 t/m 16, zijn in aanvulling op de Algemene Voorwaarden en de “Aanvullende Bepalingen bij aanmelden Voertuig en bemiddeling bij verkoop” (na het aanmelden van diens Voertuig door Wederpartij op de Website) van overeenkomstige toepassing indien de Wederpartij overgaat tot daadwerkelijke verkoop van diens Voertuig aan een Bieder (die in dat geval Koper wordt), na aanmelding op de Website en na bemiddeling door Ondernemer;
2. Daarbij geldt dat bovenstaande Algemene Voorwaarden onverminderd van kracht blijven.

Appendix 10 – Aanvullende en/of Vervangende definities
In aanvulling op de definities behorende bij de Algemene Voorwaarden hebben de navolgende definities uitsluitend in deze “Aanvullende Bepalingen bij daadwerkelijke verkoop na bemiddeling” de navolgende betekenis:
(NB: Indien hier definities worden omschreven die reeds in de definities van de Algemene Voorwaarden worden vermeld, gelden ter zake van de Aanvullende Bepalingen de specifieke, aanvullende definities)
• Wederpartij: de natuurlijke- of rechtspersoon die een Overeenkomst is aangegaan met Ondernemer en een Voertuig via de Online Veiling te koop heeft aangeboden, waarop vervolgens meerdere Bieders een Bieding hebben kunnen uitbrengen, waarmee er uiteindelijk met één van deze Bieders een Verkoopovereenkomst tot stand komt;
• Overeenkomst: de overeenkomst tussen Ondernemer en de Wederpartij waarbij de Wederpartij zijn Voertuig via de Online Veiling te koop aanbiedt;
• Verkoopovereenkomst: de verkoopovereenkomst tussen de Wederpartij en de Bieder die tot stand komt doordat de Wederpartij de Bieding van de Bieder (die daarmee de Koper wordt) heeft geaccepteerd;
• Online Veiling: de online veiling die door Ondernemer wordt georganiseerd, waarop Wederpartij diens Voertuig in de vorm van een advertentie te koop kan aanbieden aan meerdere Bieders – met als uiteindelijke doel totstandkoming van een Verkoopovereenkomst tussen Wederpartij en de uiteindelijke Bieder, in dat geval de Koper.

Appendix 11 – Positie Ondernemer
1. Ondernemer stelt de Online Veiling ter beschikking aan (rechts)personen die hun Voertuig wensen te verkopen en aan autobedrijven die Voertuigen wensen in te kopen. De Verkoopovereenkomst komt tot stand tussen de Koper en de Wederpartij. Ondernemer is geen partij bij deze Verkoopovereenkomst; de dienstverlening van de Ondernemer ziet alleen en uitsluitend toe op het bemiddelen bij de totstandkoming van een Verkoopovereenkomst tussen Wederpartij en Bieder respectievelijk Koper en Verkoper. Deze algemene voorwaarden maken geen onderdeel uit van de Verkoopovereenkomst tussen de Wederpartij en de Koper.
2. Indien de Koper zijn verplichtingen die voortvloeien uit de Verkoopovereenkomst niet of niet naar behoren nakomt, dan is dat een zaak tussen de Koper en de Wederpartij. De Ondernemer kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor het handelen of nalaten van de Koper.
3. Indien de Wederpartij een dusdanige wanprestatie heeft geleverd of anderszins handelingen heeft verricht waarbij de belangen van Bieders of Kopers in het geding komen, dan kan Ondernemer het Voertuig van de Online Veiling verwijderen. De Wederpartij wordt hiervan per e-mail op de hoogte gesteld.

Appendix 12 – Totstandkoming Verkoopovereenkomst
1. Op het moment dat de Wederpartij in de e-mail op de bevestigingslink aanklikt dat hij akkoord gaat met de hoogste Bieding, komt de Verkoopovereenkomst tot stand. De Bieder wordt dan Koper, en de Wederpartij ontvangt van de Ondernemer de contactgegevens van de Koper. De Wederpartij heeft nadat hij akkoord is gegaan met de hoogste Bieding de volgende verplichtingen:
a. De Wederpartij dient binnen 48 uur contact op te nemen met de Koper;
b. De Wederpartij dient het Voertuig (inclusief de daarbij behorende documenten) binnen 14 dagen te leveren aan de Koper.
2. Als Wederpartij akkoord gaat met de Bieding en er een Verkoopovereenkomst is gesloten, zullen de gegevens van Koper middels een e-mailbericht aan Wederpartij bekendgemaakt worden. Ook zullen dan de gegevens van Wederpartij middels een e-mailbericht aan Koper bekendgemaakt worden. Het is partijen niet toegestaan deze gegevens aan derden ter beschikking te stellen.
3. Nadat Wederpartij de Bieding heeft geaccepteerd, dienen de Wederpartij en de Koper onderling de betaling van de verkoopprijs en de wijze van overdracht van het Voertuig af te spreken.
4. Nadat een Verkoopovereenkomst tussen Bieder c.q. Koper en Wederpartij tot stand is gekomen, mag de Wederpartij het Voertuig niet meer verkopen aan een derde partij of ervoor kiezen het Voertuig in bezit te houden. Wederpartij is in dat geval verplicht het Voertuig aan Koper te leveren.
5. Overdracht vindt, tenzij anders wordt afgesproken, plaats door het bezorgen van het Voertuig door Wederpartij bij Koper. Indien afhalen van het Voertuig door Koper nadrukkelijk is overeengekomen, dan dient het afhalen plaats te vinden op het door Wederpartij aangegeven adres, op het afgesproken tijdstip.
6. Wederpartij en Koper kunnen in onderling overleg afwijken van de in dit artikel genoemde termijnen. Zij stellen daarvan de Ondernemer onverwijld in kennis.
7. Wederpartij en Koper zijn verplicht elkaar een kwitantie van ontvangst te verstrekken.
8. Mochten Koper en Wederpartij na het ontbinden van de erkoopovereenkomst in een later stadium, maar binnen een periode van zes (6) maanden, alsnog overeenstemming bereiken over de aankoop van het Voertuig, dan wordt dit geacht te zijn gebeurd na bemiddeling door de Ondernemer. In dit geval dient dit direct, maar uiterlijk binnen 24 uur, gemeld te worden aan de Ondernemer. Wordt het melden nagelaten, dan is de boete zoals genoemd in de Appendix “Bemiddelingskosten en Boetebeding” van overeenkomstige toepassing.

Appendix 13 – Rechten en Plichten Wederpartij (Verkoper)
1. Wederpartij zorgt ervoor dat alle gegevens, waarvan Ondernemer en/of Bieder c.q. Koper aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Wederpartij redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst en/of Verkoopovereenkomst, tijdig aan Ondernemer worden verstrekt.
2. Wederpartij is gehouden Ondernemer en/of Bieder c.q. Koper onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst en/of Verkoopovereenkomst van belang zouden kunnen zijn.
3. Wederpartij dient de door Koper verstrekte kwitantie en vrijwaringsbewijs goed te bewaren. Op verzoek van de Ondernemer is Wederpartij verplicht hiervan kopieën te zenden aan de Ondernemer. Indien Wederpartij hier niet aan meewerkt, dan is de boete zoals genoemd in de Appendix 15 “Bemiddelingskosten en Boetebeding” van overeenkomstige toepassing.
4. Wederpartij is na het ontbinden van de Verkoopovereenkomst verplicht om de Ondernemer alsnog de gelegenheid te bieden om op vergelijkbare voorwaarden binnen zes (6) maanden een andere Koper te zoeken voor het Voertuig.
5. Zowel na de aanmelding van een Voertuig als na het daadwerkelijk verkopen ervan kan Wederpartij door Ondernemer worden uitgenodigd om een review te schrijven. Wederpartij is niet verplicht om hier aan mee te werken. Door het schrijven van een recensie geeft Wederpartij toestemming aan Ondernemer toestemming deze op de Website te publiceren, inclusief naam en woonplaats, toegevoegde afbeeldingen en Voertuiggegevens zoals ingevuld bij het aanmelden van het Voertuig. Wederpartij kan ervoor kiezen de review anoniem te doen – waarna voornoemde gegevens niet gepubliceerd zullen worden – maar dient dat wel expliciet aan te geven. Ondernemer behoudt zich het recht voor bijdragen welke niet aan onze Algemene Voorwaarden voldoen, niet te publiceren. Om de kwaliteit te waarborgen behoudt Ondernemer zich tevens het recht voor reviews te reviseren teneinde grammaticale fouten te voorkomen.

Appendix 14 – Rechten en Plichten Koper
1. Koper zorgt ervoor dat alle gegevens, waarvan Ondernemer en/of Wederpartij aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Koper redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst en/of Verkoopovereenkomst, tijdig aan Ondernemer worden verstrekt.
2. Koper is gehouden Ondernemer en/of Wederpartij onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst en/of Verkoopovereenkomst van belang zouden kunnen zijn.
3. Koper is verplicht het Voertuig over te nemen en de via de Website overeengekomen koopsom aan Wederpartij te betalen, tenzij het Voertuig niet aan de omschrijving voldoet zoals is ingevuld door Wederpartij op het taxatieformulier.
4. Koper is verplicht een kopie van het vrijwaringsbewijs van het Voertuig aan Wederpartij te overhandigen bij overdracht van het Voertuig.
5. Alvorens tot betaling over te gaan, heeft Koper het recht om te onderzoeken of het Voertuig overeenkomt met de omschrijving welke is verstrekt door Wederpartij en samen met Wederpartij een proefrit te maken.
6. Indien Koper constateert dat de omschrijving van het Voertuig niet overeenkomt met de werkelijke toestand van het Voertuig, heeft Koper recht op een redelijke vermindering van de prijs of het recht de Verkoopovereenkomst ongedaan te maken c.q. te ontbinden. In dat geval heeft Wederpartij de mogelijkheid de Verkoopovereenkomst kosteloos te ontbinden.
7. Alvorens Koper tot betaling overgaat, is Wederpartij verplicht aan te tonen dat het chassisnummer en identiteitsplaatje van het Voertuig overeenstemmen met de gegevens op het kentekenbewijs c.q. de kentekencard. Koper heeft het recht om het kentekenbewijs c.q. de kentekencard te controleren en te onderzoeken of de gegevens overeenstemmen met de tenaamstelling.
8. De koopsom dient door Koper aan Wederpartij uiterlijk betaald te worden bij levering en gelijktijdige overdracht van het Voertuig, het regelen van de tenaamstelling en het afgeven van overige bij het Voertuig behorende documenten.

Appendix 15 – Bemiddelingskosten en Boetebeding
1. De bemiddeling bij de verkoop van een Voertuig via de Website van de Ondernemer is voor Wederpartij kosteloos.
2. Indien de Wederpartij na de totstandkoming van een Verkoopovereenkomst zijn verplichtingen die voortvloeien uit de Verkoopovereenkomst niet nakomt en het Voertuig niet tijdig levert aan de Koper, is Wederpartij jegens De Ondernemer gehouden tot vergoeding van de (omzet) schade. In dat geval dient de Wederpartij aan Ondernemer een boete te betalen. Deze boete bedraagt 15% van de hoogste Bieding op het Voertuig en minimaal € 350,- incl. btw.
3. De boete genoemd in het vorige lid is niet verschuldigd indien de Wederpartij zijn verplichtingen niet tijdig kan nakomen wegens overmacht. Indien er sprake is van een overmachtssituatie, dan dient de Wederpartij de Koper en Ondernemer daarvan schriftelijk of via de e-mail op de hoogte te stellen.
4. De koopsom dient door Koper aan Wederpartij uiterlijk betaald te worden bij levering en gelijktijdige overdracht van het Voertuig, het regelen van de tenaamstelling en het afgeven van overige bij het Voertuig behorende documenten.

Appendix 16 – Herroepingsrecht
1. De door bemiddeling van de Ondernemer tot stand gekomen Verkoopovereenkomst kan door Koper en Wederpartij niet worden herroepen.

Appendix 17 – Betaling
1. Alle aan Ondernemer verschuldigde bedragen dienen binnen 14 dagen na de factuurdatum door de Wederpartij te zijn voldaan.
2. Indien de Wederpartij niet tijdig betaalt, stuurt Ondernemer een aanmaning waarin de Wederpartij wordt verzocht het factuurbedrag binnen 14 dagen te voldoen. Geeft de Wederpartij geen gehoor aan dit verzoek, dan wordt de vordering uit handen gegeven. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijk kosten die Ondernemer moet maken om de vordering te incasseren worden vervolgens aan de Wederpartij in rekening gebracht. De buitengerechtelijke incassokosten worden vastgesteld op 15% van de hoofdsom met een minimum van € 40,-
3. Bij het uitblijven van de betaling wordt de vordering ter incasso uit handen gegeven. De administratie van de Ondernemer geldt, behoudens tegenbewijs, als bewijs van gedane betalingen en van door De Ondernemer verrichte werkzaamheden.

AUTO VERKOPEN?

100% GRATIS EN BINNEN 24 UUR
DE BESTE DEAL VOOR UW AUTO!Verkooppunten

Social media